การแสดงพระธรรมเทศนา “ภูมิกถา” เกี่ยวกับดินและวันดินโลก

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลก ร่วมงานการแสดงพระธรรมเทศนา “ภูมิกถา” เกี่ยวกับดินและวันดินโลก โดย ศาสตราจารย์ พระพรหมบัณฑิต ธมฺมจิตฺโต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ผู้ประพันธ์กัณฑ์เทศน์ และเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ