กิจกรรมการลงนามปฏิญญาและประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเครือข่าย TSP ครั้งที่ 6
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีประกาศปฏิญญาสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย (THAI SOIL PARTNERSHIP) หรือ TSP ณ สวนไผ่ขวัญใจ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง [รายละเอียดเพิ่มเติม]
กิจกรรมการลงนามปฏิญญาและประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเครือข่าย TSP ครั้งที่ 5
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีประกาศปฏิญญาสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย (THAI SOIL PARTNERSHIP) หรือ TSP ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน [รายละเอียดเพิ่มเติม]
กิจกรรมการลงนามปฏิญญาและประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเครือข่าย TSP ครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ ปี 2562 “เกษตรอินทรีย์ ดินดีวิถีไทย อาหารปลอดภัย สู่การเกษตรยั่งยืน” ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแห่งภูมิภาคเอเชีย (Center of Excellence for Soil Research in Asia : CESRA) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [รายละเอียดเพิ่มเติม]
กิจกรรมการลงนามปฏิญญาและประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเครือข่าย TSP ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีประกาศปฏิญญาสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย (THAI SOIL PARTNERSHIP) หรือ TSP ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านย่าซื่อ ตำบลหาดขาม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [รายละเอียดเพิ่มเติม]
กิจกรรมการลงนามปฏิญญาและประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเครือข่าย TSP ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนสมัชชาความร่วมมือ
ทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย (THAI SOIL PARTNERSHIP) หรือ TSP และลงนามปฏิญญาความร่วมมือการขับเคลื่อนสมัชชาความร่วมมือ
ทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย ระหว่างหน่วยงาน จำนวน 18 หน่วยงาน ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน [รายละเอียดเพิ่มเติม]
กิจกรรมการลงนามปฏิญญาและประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเครือข่าย TSP ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรม คืนชีวิตให้แผ่นดิน ครั้งที่ 13 ภายใต้ชื่อ : เงินทองเป็นมายา ข้าวปลาเป็นของจริง ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี [รายละเอียดเพิ่มเติม]