การประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 4/2562
          เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 4/2562 ซึ่งมีวาระที่สำคัญ คือ คำสั่งสมาคมดินโลก ซึ่งแบ่งคณะทำงานออกเป็น 5 คณะ ความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ และความก้าวหน้า ในการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น [รายละเอียดเพิ่มเติม]
การประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 3/2562

          เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งมีวาระที่สำคัญ คือ แผนการจัดงานวันดินโลก ปี 2562 และการส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ปี 2562 เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น
[รายละเอียดเพิ่มเติม]

การประชุมสามัญสมาคมดินโลก ประจำปี 2562
          เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมสามัญสมาคมดินโลก ประจำปี 2562 ซึ่งมีวาระสำคัญ คือ การรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมดินโลก และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยมีคณะกรรมการสมาคมดินโลก เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 801อาคาร 8 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน [รายละเอียดเพิ่มเติม]
การประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 2/2562
          เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งมีวาระที่สำคัญ เรื่อง การเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย และลงนามปฏิญญาสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการสมาคมดินโลก เข้าร่วมการประชุม
ณ ห้องประชุม 135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
[รายละเอียดเพิ่มเติม]
การประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 1/2562
          เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งมีวาระที่สำคัญ คือ การพิจารณาแผนการดำเนินงาน และการรับสมัครสมาชิก สมาคมดินโลก โดยมีคณะกรรมการสมาคมดินโลก เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [รายละเอียดเพิ่มเติม]